Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İzlenmekte Olan Dizilerin Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Reflections of the TV Series being Watched on the Paintings of Secondary Scholl Students )

Yazar : Mehmet ÖNAL  & Orhan TAŞKESEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (3)
Sayfa : 35-54
DOI Number: :
Cite : Mehmet ÖNAL & Orhan TAŞKESEN, (2018). İzlenmekte Olan Dizilerin Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansımaları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (3), p. 35-54. Doi: .
382    145


Özet

Bu çalışmanın amacı, izlenmekte olan dizilerin ortaokul düzeyindeki çocuklar üzerindeki olumlu olumsuz yönlerini çocukların kendilerini ifade etme araçlarından biri olan resimler üzerinden analiz etmektir. Çalışma ülkemizin doğusunda bulunan orta ölçekli bir şehirde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında ortaokulun 5. (35), 6. (35), ve 7. (39) Sınıflarına devam eden 10, 11, 12, 13 ve 14 yaşlarında (48 kız, 61 erkek) toplam 109 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerin analizleri SPSS 22 programında 0,5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre olumlu ve olumsuz kazanım puanları ölçmek için İlişkisiz (Bağımsız) Örneklem T-Testi, baba öğrenim, anne öğrenim ve öğrencilerin sınıflarına göre olumlu ve olumsuz kazanım puanlarını ölçmek için ise İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, kız öğrencilerin olumlu kazanım puan ortalamaları erkek öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek, olumsuz kazanım puanları ise erkek öğrencilere göre anlamlı olarak düşüktür. Anne baba eğitim durumuna ve öğrencilerin sınıf düzeylerine göre öğrencilerin olumlu ve olumsuz kazanım puanlarında anlamlı ölçüde farkın olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına bağlı olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre olumsuz örnek içeren dizileri daha çok izledikleri sonucu çıkarılabilir. Bu sonuç erkek ve kız öğrencilerin cinsiyet özellikleri düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur. Öğrencilerin ortalama olumlu kazanım puanları orta iyi arası derecelendirilebilir. Olumsuz kazanım ortalama puanları ise erkeklerde orta, kız öğrencilerde düşüktür.Anahtar Kelimeler
Çocuk, dizi, ortaokul düzeyi, resim

Abstract

The aim of this study is to analysed the positive and negative sides of the TV series, which are being watched, on children at the secondary school level through pictures, one of the means of children expressing themselves. The study was conducted in a medium province located in the east of Turkey. The research group of the study consisted of totally 109 students ( 48 girls, 61 boys), who were at the ages of 10, 11, 12, 13 and 14 in the 5th (35), 6th (35) and 7th (39) grades of a secondary school in 2015/2016 education and training year. In the research, the document analysis method was employed among the qualitative research methods. The data of the research were analysed using the descriptive analysis technique. The analyses of the data were tested at the meaningful level of 0,5 in the SPSS 22 software program. To measure positive and negative achievement scores according to gender variable, the Unrelated (Independent) Sample T-Test was applied, to measure positive and negative achievement scores according to father education level, mother education level and the classes of students, the Single Factor Analysis of Variance for Unrelated Sample (One-Way ANOVA ) test was used. According to the findings of the research, the average scores of positive achievement of female students were significantly higher than male students; and negative achievement scores were significantly lower than male students. According to the education level of the parents and the class levels of the students, it was found that the students were not significantly different in their positive and negative achievement scores. Depending on the findings of the research, it can be concluded that male students are more likely to watch the TV series containing negative samples compared with girls. This result is an expected result when the gender characteristics of male and female students are taken into consideration. The average positive achievement scores of the students can be rated between medium and good. Negative achievement average scores are medium for male students and lower for female ones.Keywords
Child, TV series, secondary school level, painting

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri