Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mekân ve Miras: Safranbolu’da Kültürel Varlıkların Korunmasında Belgesel Sinemanın Katkısı
(Place and Heritage: The Contribution of Documentary Cinema in The Protection of Cultural Assets in Safranbolu )

Yazar : Yasemin NEMLİOĞLU KOCA  & Ayhan AKBULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 1-28
DOI Number: :
Cite : Yasemin NEMLİOĞLU KOCA & Ayhan AKBULUT, (2021). Mekân ve Miras: Safranbolu’da Kültürel Varlıkların Korunmasında Belgesel Sinemanın Katkısı. Journal of Strategic Research in Social Science, 7 (2), p. 1-28. Doi: 10.26579/josrss.144.
87    66


Özet

Karabük ilinde yer alan Safranbolu ilçesi doğal ve beşeri yapısı ve dokusuyla eski Türk şehrinin günümüze ulaşan en iyi örneklerindendir. Şehir, doğal ve kültürel varlıklarının bütünüyle korunması sonucunda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmış ve bu sürdürülebilir koruma tescil edilmiştir. Belgesel sinema; toplumsal belleğin oluşumunda ve canlı tutulmasında büyük role sahiptir. Öyle ki, topluma yönelik bir tarihsel sorumluluk içerisindedir; yalnızca gerçeği yorumlamakla kalmaz, aynı zamanda bu gerçeklikleri kayıt altına alarak toplumsal bir bellek oluşturur. Doğal ve çevresel etkenlere karşı koyarak yüzyıllardır ayakta durmayı başaran Safranbolu’nun, başta geleneksel Türk Evleri olmak üzere kültürel varlıkları belgesel sinemaya uygun özellikleriyle dikkat çekmektedir. Türk belgesel tarihinde önemli bir isim olan Suha Arın, Safranbolu’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınma sürecinde “Safranbolu’da Zaman” Filmiyle büyük farkındalık yaratmıştır. Film, yurtiçi ve yurtdışı duyarlılık oluşmasında, tarihe sahip çıkılmasını sağlayan kamuoyu oluşmasında çok büyük bir etkendir. Filmin yarattığı bu etki, doğal ve beşeri mirasın korunmasında belgesel sinemanın gücünü göstermektedir. Arın’ın Safranbolu örneği üzerinden belgeselleri aracılığıyla Anadolu kültürüne ve insanına sahip çıkması, kültürel bellek oluşumuna katkıda bulunması bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada; “Safranbolu’da Zaman” Filminin bölgenin kültürel varlıklarının korunmasına/yaşatılmasına etkileri ve katkısıyla halkın bu konudaki algısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla anket ve derinlemesine görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen verilere Frekans, Varyans(Anova), T-Testi Analizleri yapılmıştır. Bulgulardan Suha Arın belgeselinin Safranbolu’da doğal ve beşeri mirasın korunmasına katkısına dair anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Derinlemesine görüşmeler ise Söylem Analiziyle değerlendirilmiş ve ana temalar çıkarılmıştır. Sonuç olarak, Suha Arın’ın filmi Safranbolu’da kültürel mirasın korunmasına yönelik duyarlılığı ve farkındalığı arttırmıştır. Bu belgesel film tüm Türkiye’yi, hatta Dünya’yı etkilemiş ve insanlar korumaya yönelik duyarlılık göstermeye başlamıştır. Suha Arın belgeselinde Safranbolu, kendini Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmıştır. Belgesel filmin ve görsel medyanın toplumsal olaylardaki etkisi bu film üzerinden Safranbolu’da görülmüştür. “İnsanların yaşadığı tarihsel çevre, insanlarla beraber korunmalıdır” şeklindeki bilimsel görüş ilk kez Safranbolu’da uygulama alanı bulmuştur. Bu film, Safranbolu’da kültürel bellek oluşumuna ve Safranbolu’nun bir marka haline gelmesine büyük katkı sağlamış, şehir otantik bir değer olarak işaretlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Safranbolu, Kültürel Varlık, Doğal ve Beşeri Miras, Belgesel Sinema, Mekan

Abstract

Safranbolu in Karabük Province is the best examples of the old Turkish city by its natural and cultural texture. Because of the complete protection of the city’s natural and cultural assets, it has been included in the World Cultural Heritage List by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(UNESCO) and this sustainable protection has been registered. Documentary cinema; it has a serious role in the formation and survival of the social memory. It has a historical responsibility towards society; It not only interprets reality, but also creates a social memory by recording these realities. Safranbolu, which has managed to stand by resisting natural and environmental factors for centuries, attracts attention with its cultural assets, especially traditional Turkish Houses, with their features suitable for documentary cinema. Suha Arın, an important name in Turkish documentary history, created great awareness by producing the film “Safranbolu’da Zaman/Time in Safranbolu” during the process of Safranbolu being included in the World Cultural Heritage List. The film is a major factor in creating national and international awareness and creating a public opinion that helps to protect history. This effect created by the film demonstrates the power of documentary cinema in the protection of natural and human heritage. The main starting point of this study is that Arın protects the Anatolian culture and people through his documentaries and contributes to the formation of cultural memory through the Safranbolu example. In this study, it is aimed to determine the contribution and effects of the film “Safranbolu’da Zaman” to the conservation/maintenance of the cultural assets of the region and the perception of the people on this issue. For this purpose, survey and in-depth interview methods were used. Frequency, Variance(Anova), T-Test Analyses were applied. According to the findings, meaningful results have been reached regarding the contribution of Suha Arın documentary to the protection of natural and human heritage in Safranbolu. In-depth interviews were evaluated by Discourse Analysis and main themes were removed. As a result, Suha Arın’s film has increased sensitivity and awareness towards the protection/preservation of cultural heritage in Safranbolu. This documentary film influenced all over Turkey and even the world and people have begun to show sensitivity towards protection. Safranbolu has introduced himself to Turkey and the world by Suha Arın’s film. The impact of the documentary film and visual media on social events was seen in Safranbolu through this film. The scientific opinion that “the historical environment in which people live should be protected together with people” has found an application area for the first time in Safranbolu. This film has contributed greatly to the formation of cultural memory in Safranbolu and to making Safranbolu a brand, the city has been marked as an authentic value.Keywords
Safranbolu, Cultural Asset, Natural and Human Heritage, Documentary Cinema, Place.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri