Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İzlenmekte Olan Dizilerin Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansımaları Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, izlenmekte olan dizilerin ortaokul düzeyindeki çocuklar üzerindeki olumlu olumsuz yönlerini çocukların kendilerini ifade etme araçlarından biri olan resimler üzerinden analiz etmektir. Çalışma ülkemizin doğusunda bulunan orta ölçekli bir şehirde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında ortaokulun 5. (35), 6. (35), ve 7. (39) Sınıflarına devam eden 10, 11, 12, 13 ve 14 yaşlarında (48 kız, 61 erkek) toplam 109 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerin analizleri SPSS 22 programında 0,5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre olumlu ve olumsuz kazanım puanları ölçmek için İlişkisiz (Bağımsız) Örneklem T-Testi, baba öğrenim, anne öğrenim ve öğrencilerin sınıflarına göre olumlu ve olumsuz kazanım puanlarını ölçmek için ise İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, kız öğrencilerin olumlu kazanım puan ortalamaları erkek öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek, olumsuz kazanım puanları ise erkek öğrencilere göre anlamlı olarak düşüktür. Anne baba eğitim durumuna ve öğrencilerin sınıf düzeylerine göre öğrencilerin olumlu ve olumsuz kazanım puanlarında anlamlı ölçüde farkın olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına bağlı olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre olumsuz örnek içeren dizileri daha çok izledikleri sonucu çıkarılabilir. Bu sonuç erkek ve kız öğrencilerin cinsiyet özellikleri düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur. Öğrencilerin ortalama olumlu kazanım puanları orta iyi arası derecelendirilebilir. Olumsuz kazanım ortalama puanları ise erkeklerde orta, kız öğrencilerde düşüktür.Anahtar Kelimeler
Çocuk, dizi, ortaokul düzeyi, resim

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri